Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Zenzi Salon en een klant, waarop Zenzi Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een klant bij Zenzi Salon een behandeling geniet, gaat zij/hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Werkzaamheden Zenzi Salon
  Zenzi Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Afspraken
  De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Zenzi Salon melden.
  Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, brengt Zenzi Salon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening.
  Zenzi Salon dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de klant te melden.
  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene van de wet en jurispudentie daarover zegt.
 4. Betaling
  Zenzi Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon of op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact of per pin te voldoen.
 5. Offertes/aanbiedingen
  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Zenzi Salon zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zenzi Salon kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 6. Kadobonnen
  Kadobonnen van Zenzi Salon blijven altijd geldig mits een datum is genoteerd en zijn niet tegen contanten in te ruilen. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt, dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Zenzi Salon niet zal worden gecompenseerd middels contanten.
 7. Persoonsgegevens & Privacy
  De klant voorziet Zenzi Salon vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  Zenzi Salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Zenzi Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zenzi Salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 8. Aansprakelijkheid
  Zenzi Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zenzi Salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  Zenzi Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 9. Beschadiging & Diefstal
  Zenzi Salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te vorderen indien de klant onrechtmatig handelt jegens Zenzi Salon en haar eigendommen. Zenzi Salon meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Zenzi Salon. Zenzi Salon moet de klant binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 11. Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Zenzi Salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Zenzi Salon en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
  In gevan van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.